Ungdomstrinn i utvikling

Prosjektet er ei nasjonal satsing på ungdomstrinnet som startet i 2013 og skal vare til 2017.

Satsinga har tre sentrale verkemidlar; skolebaserte kompetanseutvikling, lærende nettverkssamlinger og pedagogiske ressursar.

Dette vil seie at alle skular på ungdomstrinnet får støtte til lokalt utviklingsarbeid på eigen skule i samarbeid med høgskule eller universitet.

Skulane på nordre Sunnmøre er med i Pulje 4 i den nasjonale satsinga og skal samarbeide med Høgskulen i Volda i 3tre semester frå hausten 2016.

Målet er å utvikle kvar einskild skule sin kunnskap, haldningar og ferdigheiter når det gjeld læring, undervisning og samarbeid.

Satsinga har eiga nettside på Utdanningsdirektoratet sine eigne heimesider.


Prosjektgruppa på Sunnmøre har egen facebookside: Nettverk Sunnmøre Ungdomstrinn i Utvikling

 

 

Emneord: Ungdomstrinn i utvikling