Kommunereform på Sunnmøre

På denne siden har vi samlet sentrale dokument, viktig informasjon og aktuelle lenker om kommunereformen på Sunnmøre.Siden oppdateres kontinuerlig. Gi oss gjerne beskjed dersom det er noe som mangler.

 

 

Alternativa

Kommunereformalternativene og prosjektene som inngår er:

Regionkommune

Kommunene Ålesund, Sula, Giske, Skodje, Sykkylven, Haram, Sandøy, Ørskog, Stordal og Hareid er enige om å utrede mulig sammenslåing. Prosjektet har fått navnet regionkommune Ålesund.

Norddal, Stranda og Ulstein kommune gjekk ut av prosjekta innan utgangen av januar 2016.
 
•Arbeidet med Sonderingsgruppa vart avslutta onsdag 3. februar.
•Forhandlingane starta opp måndag 8. februar 2016.
•Forhandlingane leia av Sunnmøre Regionråd v/Erlend Krumsvik
•Framdriftsplan forhandlingsdagar:
–19.02 og 01.03 og 15.03 – 16.03.
•Felles informasjonsmøte til kommunestyre og ungdomsråd måndag 29. februar 2016.
•Signeringsmøte 18. mars 2016
 

Forhandlingsmøte

Organisering av arbeidet

Se framdriftsplan for arbeidet i styringsgruppa og arbeidsgruppene.

Nøkkeltall for Regionkommune Sunnmøre

Ved hjelp at utredningsverktøyet nykommune.no har vi fått fram nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for den nye kommunen:

Dialogmøte

Det ble holdt dialogmøte med Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 02.06.15.

Dokumenter fra styringsgruppa

Styringsgruppa sin sluttrapport:

Møte i styringsgruppa 29.05.15

Møte i styringsgruppa 12. - 13. mai

Møte i styringsgruppa 16.03.15

Møte i styringsgruppa 27.02.15

Dokumenter fra arbeidsgruppene

 

Felles oppstartsmøte for arbeidsgruppene 9. april

Arbeidsgruppenes rapporter

 

Bestillingsdokument til kommunene

Som en del av utredningsarbeidet skal hver kommune gjennomføre en SWOT-analyse av hvordan hver av kommunene vurdere en regionkommune på områdene Samfunnsutvikling, tjenesteyting og myndighetsutøving, demokratisk arena og økonomi.
Kommunene skal levere sin analyse innen 24.04.15.

Last ned bestillingsdokumentet her.

Landkommune

Kommunereformprosjektet «Ny landkommune» er eit utgreiingsarbeid med kommunane Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal.

Alle kommunane bortsett frå Vestnes er også med i utgreiingsprosjektet «Storkommune Sunnmøre». Formålet med arbeidet er å utgreie moglegheita for samanslåing av kommunane.

Arbeidet i dette reformprosjektet skal bygge på arbeidsmetodikken i «Regionkommune Sunnmøre» slik at ikkje deltakarkommunane får veldig stor skilnad i arbeidsmengde og arbeidsmåte. Det skal likevel vere rom for individuelle løysingar.

•Arbeidet i Sonderingsgruppa vart avslutta 2. februar.
–Sonderingsgruppa var tilstrekkeleg orientert til å starte opp forhandlingar.
•Forhandlingane starta opp tysdag 9. februar 2016.
–Forhandlingane er leia av Sunnmøre Regionråd v/Erlend Krumsvik
–Haram kommune tok del i prosjektet igjen.
–Haram og Vestnes kommuner avslutta forhandlingane etter møtet 11. februar.
•Framdriftsplan forhandlingar:
–11.02 og 17.02 og 08.03 til 09.03
–Signeringsmøte 17. mars 2016 i Norddal kommune

Nøkkletall for «Ny landkommune»

Ved hjelp av utgreiingsverktøyet www.nykommune.no, har vi henta fram nøkkeltal og utviklingstrekk både for enkeltkommunar i prosjektet, og for den nye alternative kommunen.

Deltakarane i reformprosjektet «Ny landkommune» består i hovudsak av ordførarar i styringsgruppa, der også rådmenn deltek. I tillegg er ei koordinerande gruppe valt frå styringsgruppa, der representant frå Sunnmøre Regionråd IKS er med som prosjektkoordinator. Vidare er det utpeika tre deltakarar frå kvar kommune som sit i arbeidsgrupper. Desse er delt inn i fire arbeidsgrupper med ulikt tema.

Møtereferat

Bestillingsdokument til kommunene

Som ein del av utgreiingsarbeidet skal kvar deltakarkommune gjennomføre SWOT-analyser av statens fire satsingsområder, opp mot eiga kommune og den nye «landkommunen».

Kommunane skal levere sin analyse innan 30.04.15.

pdfBestilling_av_SWOT_analyse_til_kommunane.pdf

 

Søre Sunnmøre

Kommunereformprosjektet for alternativet Ytre Søre Sunnmøre består av kommunene Ulstein, Herøy, Hareid, Sande og Vanylven. Oppsummering av arbeidet oppdateres på denne siden.

•3-4.12.15 SWOT-analyse. Formannskapa, rådmenn, øk, kommunekontakter. 34 personar. SR tilretteleggar
•Sonderingsmøter: 15/12, 6/1.
•Forhandlingsmøter 27/1, 4/3, fleire følgjer
•Koordineringsgruppe omgjort til styringsgruppe: 5 ordførarar + SR.
–Møter 6/1, 25/1, 1/2, 8/2, 12/2, 22/2, 29/2, fleire følgjer.
•Utfordring at forhandlingsutvala er stor gruppe å samle/forhandle
•Utfordring å koordinere dato/opplegg for folkehøyring og informasjon (Vanylven også alternativ sørover)
•Rådmenn utfordra på å skrive økonomikapittelet. 
 

Referat

Indre Storfjord

Indre Storfjord alternativet er ikke lenger et kommunereformprosjekt.

Tidligare bestod prosjektet av Sykkylven, Stordal, Norddal og Stranda i Kommunereformalternativet Indre Storfjord.

Formannskapets sluttrapport

 

Stranda og Sykkylven

Sunnmøre Regionråd har ikkje vore engasjert inn i utgreiing eller sonderingar mellom kommunene.
 
Intensjonsavtale for Stranda og Sykkylven kommune vart signert 17.mars 2016. Avtalen finn du her.
 
Oppstart forhandlingar torsdag 18. februar
•Forhandlingane er leia av Sunnmøre Regionråd v/Erlend Krumsvik
 
•Framdriftsplan forhandlingar:
Møtereferat 14. mars
 
–Signeringsmøte 17. mars 2016 i Stranda kommune
 

Volda og Ørsta

Eit alternativ som har vore diskutert og arbeid med før. Kommunane hadde klare vedtak om ei omforeint intensjonsavtale sommaren 2015.

  • Sonderingsmøte november, desember 11.1, 21.1
  • Koordineringsgruppe/sekreteriat: Kommunekontakter og Sunnmøre regionråd
  • Felles kommunestyremøte i Loen 20. - 21. januar. Med ungdomsråd, tillitsvalte, kommuneleiingar og rundt 100 deltakarar. Det vart holdt innleiingar, Open Space, ordførar frå Stryn og Hornindal til stadet. Regionrådet vart tilretteleggar samt hadde innleiing.
  • Forhandlinsmøter 29.1, 4.2, 11.2, 18.2, 22.2, 16.3
  • SWOT analyse gjort av leiargruppene med regionrådet som tilretteleggar
  • Kommunane ser føre seg folkeavstemming i mai.
  • Kontinuerlig dialog med Styrn og Hornindal

Sjå den signerte intensjonsavtalen og økonominotatet frå 15. mars.

Kontaktpersoner i kommunene

Fylkesoversikt på fylkesmannen sin nettside.

Nyttige lenker

Sentrale dokument

Utfordringsnotat

Utfordringsnotat kommunereform på Sunnmøre

Utarbeidet av BDO på oppdrag av Sunnmøre regionråd.

Utfordringsdokumentet skal bidra til å gi folkevalgte i kommunene kunnskap om innholdet i og konsekvensene av reformen, og bidra til gode diskusjoner og gode lokale prosesser. Utfordringsnotatet skal også bidra til å gi de folkevalgte et best mulig beslutningsgrunnlag i de lokale beslutningsprosessene.

Last ned rapporten her.

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse

Sentio Research har på oppdrag fra Sunnmøre regionråd gjennomført en undersøkelse om innbyggernes holdning til kommunesammenslåing.

Les hele rapporten fra Sentio Research her.

Se Sunnmørspostens grafiske framstilling av hvem folk ønsker å slå seg sammen med her.

Stortingsmelding om kommunereformen

Stortingsmelding nr. 14 (2014-2015) Kommunereformen

Meldingen gir en gjennomgang av hvilke oppgaver nye og større kommuner kan få ansvar for. Meldingen varsler også en gjennomgang av den statlige styringen av kommunene, og omtaler hvordan større kommuner og endringer i kommunestrukturen vil kunne påvirke det regionale folkevalgte nivået.

Last ned stortingsmeldingen her.

Byregionen Volda-Ørsta

Byregionen Volda-Ørsta

Ufordringar og moglegheiter for regional utvikling og attraktivitet.

Rapporten er skriven av Møreforsking på oppdrag frå Volda kommune som, i samarbeid med Ørsta kommune, har tinga ein samfunnsanalyse som skal få fram moglege utfordringar og satsingsområde for å styrke Volda-Ørsta som eit sentrum for ein fjerde byregion i Møre og Romsdal.

Last ned rapporten her.

Ålesundregionen - integrert og fragmentert?

Ålesundregionen - integrert og fragmentert?

Rapporten er utarbeidet av Møreforsking på oppdrag fra Ålesund Kunnskapspark AS og er en delleveranse i arbeidet «Styrking av samspillet i Ålesundregionen».

Prosjektet er en kunnskapsstudie, der man vurderer den rollen Ålesundregionen har som vertskap med særlig vekt på vertskapsrollen i forhold til kompetansearbeidskraft og kompetansebedrifter.

Last ned rapporten her.

 

 

Emneord: Kommunereform